React.js դասընթաց

React.js image

React - ը Javascript - ի գրադարան է՝ User Interface - ներ ստեղծելու համար:
React - ի ինտերակտիվ ինտերֆեյսերի ստեղծումը շատ հեշտ է: Պարզապես պետք է նկարագրել, թե ինչպիսի կառուցվածք ունեն կայքի տարբեր հատվածները: React - ը դրանք ժամանակին կթարմացնի, երբ տվյալները փոխվեն:

Դասընթացի տևողությունը՝ 2 ամիս:
Ամսական 12 պարապմունք՝ շաբաթական 3:

Դասընթացի ավարտին բոլոր ուսանողները կստանան ավարտական վկայական:
Ամսական արժեքը՝ 40.000 դրամ:

React.js image

Դասընթացի թեմաները՝

 1. How React Works | Understanding Virtual DOM
 2. Base features and syntax | Hello world
 3. Introducing JSX
 4. What are components | Creating our First Components
 5. Create React App | CDN Links
 6. Understanding State
 7. Conditional rendering
 8. Styling React components
 9. Components lifecycles
 10. Prop Type Validation
 11. Passing Dynamic data with props
 12. Routing with React Router
 13. Handling Events | Binding
 14. React Forms | React.createRef()
 15. Loading data into state onClick
 16. Debugging React apps
 17. Http requests in React
 18. Higher Order Components(HOC)
 19. Authentication in React
 20. Work on difficulties*
 21. React Hooks
 22. Hooks API Reference part 2
 23. Deploying the app to the Web
 24. React FAQ