Node.js դասընթաց

Node.js image

JavaScript-ը օր-օրի ավելի է զարգանում:
Եթե ժամանակին այն համարվում էր օգտվողի մաս, ապա այժմ Node.js - ի շնորհիվ մենք արդեն կարող ենք սերվերում անել ցանկացած գործողություն՝ մշակել մուտքային դաշտերը, կատարել փոփոխություններ տվյալների բազայում:
Node.js - ի ասինխրոն աշխատանքի շնորհիվ այն ավելի արագ է: Node.js - ը չի սիրում սպասել:

Դասընթացի տևողությունը՝ 2 ամիս:
Ամսական 12 պարապմունք՝ շաբաթական 3:

Ամսական արժեքը՝ 40.000 դրամ:

Node.js image